ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Clayre & Eef B.V., gevestigd te 6081 PH Haelen aan de Giesel 46. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 724 96290.

ARTIKEL 1 · TOEPASSELIJKHEID

1.1. Op alle aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen van, overeenkomsten met en leveringen door Clayre & Eef B.V., hierna te noemen “de verkoper” zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

1.2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen, kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In dat geval geldt afwijking van deze voorwaarden slechts voor die betrekkelijke transactie.

1.3. Een verwijzing door de koper naar eigen algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaard.

ARTIKEL 2 · AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper, alsook gegevens in prijscouranten en folders zijn geldig voor de duur van zestig dagen en exclusief omzetbelasting, tenzij de verkoper zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

ARTIKEL 3 · OVEREENKOMSTEN

3.1. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper dan wel doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een opdracht tot levering van de koper.

3.2. In geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gekomen, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

ARTIKEL 4 · PRIJS

4.1. Alle door de verkoper opgegeven prijzen en de met de verkoper overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve exclusief omzetbelasting en alle overige op de levering en uitvoering vallende lasten en kosten.

4.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is de verkoper gerechtigd de prijzen van de door de verkoper te leveren goederen dienovereenkomstig aan te passen ook al zou zulks zijn geschied als gevolg van voorzienbare omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 5 · LEVERING EN RISICO

5.1. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a. indien goederen door of namens de koper worden afgehaald: door de in ontvangstname van de goederen;

b. bij verzending of bij transport door een vervoermiddel van de verkoper dan wel een door de verkoper ingeschakelde vervoerder;

c. indien de feitelijke levering van de goederen niet vanuit het bedrijfspand van de verkoper plaatsvindt: op het moment dat de goederen deze andere plaats verlaten.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen geleverd af magazijn.

5.3. De goederen zijn vanaf het tijdstip van levering af magazijn voor rekening en risico van de koper; ook in het geval van franco levering.

5.4. Het risico voor schade tijdens of in verband met het transport van de goederen is voor de koper. De koper dient er desgewenst voor zorg te dragen dat de goederen adequaat zijn verzekerd. De verkoper heeft geen enkele aansprakelijkheid ten deze.

5.5. In het geval dat de goederen op verzoek van de koper bij een derde worden afgeleverd dan blijft de koper aansprakelijk voor de koopprijs voor deze goederen.

5.6. De verkoper behoudt zich het recht voor om te leveren onder rembours.

5.7. Indien de goederen binnen 4 weken na bestelling niet zijn betaald, dan is de verkoper vrijgesteld van levering van die goederen. De koper is in dat geval een administratieve boete van € 50,- per bestelling verschuldigd aan de verkoper.

ARTIKEL 6 · LEVERTIJD

6.1. Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn.

6.2. Indien geen levertijd is overeengekomen dan dient de koper de verkoper schriftelijk een termijn van minimaal een maand te gunnen om alsnog te presteren, alvorens de koper zich kan beroepen op overschrijding van de levertijd.

6.3. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht tot ontbinding en of schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7 · AFROEP EN AFNAME

7.1. Onder een afroeporder wordt verstaan een order waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper. Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, dan zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste dag van de leveringstermijn.

7.2. Bij een afroeporder dient, tenzij anders is overeengekomen, de levering te geschieden binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke afroep door de koper.

7.3. In geval de koper binnen 4 weken na de afroeptermijn althans na de leveringsdatum c.q. laatste dag van de leveringstermijn niet heeft afgeroepen, dan is de verkoper vrijgesteld van levering en is de koper een administratieve boete verschuldigd van € 50,- per afroeporder.

ARTIKEL 8 · BETALING

8.1. Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door de verkoper op te geven bankrekening. Risico’s en kosten, verbonden aan girale of bancaire betaling alsmede kosten verbonden aan betaling bij wege van documentair krediet, komen ten laste van de koper.

8.2. Door de koper gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.3. Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande tijdig voldoet, is de koper van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim. In dat geval is de koper vanaf de vervaldag een rente verschuldigd ter grootte van 1% per maand alsmede de buitengerechtelijke incassokosten welke worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-. De verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten laat de verschuldigdheid van gerechtelijke en executiekosten onverlet. Ingeval van faillissement, surséance of onmacht tot betaling van de afnemer dan wel bij liquidatie van diens onderneming heeft de verkoper het recht alle nog verschuldigde bedragen terstond op te eisen en te incasseren.

ARTIKEL 9 · EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Tot aan de algehele voldoening van de door de koper aan de verkoper verschuldigde betalingen ter zake van een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt de verkoper de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de koper zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze overeenkomst, zo lang geen algehele betaling van het verkoper toe-komende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanige verkopen gerechtigd is. Dit recht tot verkopen vervalt echter als de wederverkoper in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

9.2. De verkoper, ten aanzien van wie een koper in de nakoming tekort is geschoten, heeft het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten  opzichte van alle met de verkoper lopende overeenkomsten. In geval van een tekortkoming in de nakoming heeft de verkoper het recht de overeenkomst gedeeltelijk in stand te laten.

ARTIKEL 10 · VERPANDING

In geval van doorverkoop aan een derde van de door de verkoper aan de koper geleverde en door deze onbetaalde goederen, is de koper verplicht terstond na het ontstaan van de vordering van de koper op een derde, deze vordering aan de verkoper te verpanden tot een maximum van het bedrag waarvoor de verkoper de goederen aan de koper heeft verkocht, zulks tot zekerheid voor de betaling van de koopsom aan de verkoper.

ARTIKEL 11 · OVERMACHT

11.1. Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, die de verkoper niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee de verkoper bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de verkoper kan worden verlangd, daaronder begrepen staking en in gebreke zijn c.q. blijven van zijn toeleveranciers, in gebreke zijn c.q. blijven bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte vervoerders, staking en calamiteiten zoals brand bij de verkoper.

11.2. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, dan hebben partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

11.3. Indien de overmacht van blijvende aard zal zijn, dan zal de overeenkomst daardoor zijn ontbonden.

ARTIKEL 12 · RECLAMATIES

12.1. Reclamaties ter zake van uiterlijk waarneembare en overige gebreken dienen binnen 10 werkdagen na feitelijke aflevering schriftelijk bij de verkoper te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijnen vervallen alle vorderingsrechten ter zake.

12.2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. De koper is niet gerechtigd goederen, waarover hij reclameert, zonder toestemming van de verkoper terug te zenden. Bij geconstateerde beschadiging aan de verpakking dient de koper binnen 24 uur na ontvangst van die goederen daarvan melding te maken aan de verkoper.

ARTIKEL 13 · RETOURZENDINGEN

13.1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan de zending verbonden, ten laste van de koper. De verkoper is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan of zelf te diens beschikking te houden. Retourzendingen, welke door de verkoper niet aanvaard zijn, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen maatregelen voortvloeiend, is diens gespecificeerde opgave voor de afnemer bindend, behoudens tegenbewijs. 

13.2. Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de koper, worden na acceptatie van de verkoper, gecrediteerd onder inhouding van 10% voor gemaakte kosten met een minimum van € 50,- per geval. Retourzendingen komen voor rekening van de koper, behalve ingeval zij plaatsvinden tengevolge van een fout van de verkoper.

ARTIKEL 14 · BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

14.1. De verkoper is niet aansprakelijk voor handelingen van ondergeschikten en/of derden, waarvan hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

14.2. Indien de verkoper aansprakelijk is voor gevolgschade, uit welken hoofde dan ook, zal deze zijn beperkt tot de verzekerde som van de door verkoper gesloten aansprakelijkheidsverzekering, indien deze aansprakelijkheid op aanvaardbare voorwaarden te verzekeren valt. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde der goederen.

ARTIKEL 15 · GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Op alle verbintenissen tussen partijen is het Nederlands Recht van toepassing.

15.2. Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter te Roermond tenzij de verkoper er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.